Zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer, uzyskasz lepszy widok strony.
  1. I. Definicje
       1. Administrator – firma BizFit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-605 Kraków), ul. Fredry 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499753, posiadająca NIP: 6793098929, REGON: 123058145. Kapitał zakładowy w wysokości 60.000, 00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
       2. BizFinder.pl – rozumiany inaczej jako Serwis przeznaczony do realizacji usług polegających na umieszczaniu ogłoszeń, którym zarządza Administrator.
       3. Konto Użytkownika – rozumiane jako obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie tj. dodawanie ogłoszeń, edycja treści ogłoszeń itp.
       4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
       5. Rejestracja – rozumiana jako dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania możliwości dostępu do usług oferowanych przez Serwis na zasadach określonych w Regulaminie.
       6. Ogłoszenie  – rozumiane jako informacja zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie, upubliczniona, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników.
       7. Rodzaje Ogłoszeń – rozumiane jako Ogłoszenia według podziału ich treści na obszary merytoryczne (kategorie), które mogą być zamieszczane w Serwisie:
         1. Biznes na sprzedaż:
          • Firmy stacjonarne – Ogłoszenia dotyczące sprzedaży podmiotów gospodarczych, które zajmują się biznesem stacjonarnie;
          • Biznes online – Ogłoszenia dotyczące sprzedaży podmiotów gospodarczych prowadzących działalność wyłącznie drogą internetową (online);
          • Startup – Ogłoszenia dotyczące sprzedaży start up – ów rozumianych jako przedsięwzięcia inwestycyjne w początkowej fazie rozwoju;
          • Gotowe spółki – Ogłoszenia dotyczące sprzedaży tzw. gotowych spółek rozumianych jako: spółki zarejestrowane (posiadające numery KRS, REGON, NIP), nie prowadzące działalności gospodarczej, mające czystą historię, nie posiadające zawartych umów, długów czy innych zobowiązań:
          • Franczyza – Ogłoszenia franczyzodawców, którzy szukają franczyzobiorców.
         2. Znajdź inwestora – Ogłoszenia kierowane przez potencjalnych inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych, dotyczące chęci zainwestowania w rozwój funkcjonujących podmiotów gospodarczych, jak i startupów;

        8. Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną – rozumiana jako umowa zawarta w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie oraz w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

      9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną –  rozumiana jako ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1219 ze zm.)

    10. Użytkownik – rozumiany jako osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – korzystająca z funkcjonalności Serwisu  i posiadająca aktywne konto w Serwisie.

II. Informacje ogólne

  1.  Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora Serwisu oraz Użytkowników korzystających z funkcjonalności Serwisu.
  2. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie, a polegających na możliwości udostępniania Ogłoszeń w Serwisie.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Korzystanie z Serwisu przez dodanie Ogłoszenia w Serwisie jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień Regulaminu.
  5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
  6. W celu rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres e -mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Po rejestracji na wskazany adres e – mail przychodzi link aktywacyjny, po jego kliknięciu, rejestracja jest zakończona i można rozpocząć proces logowania.
  7. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
   1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. opłaty związane z dostępem do sieci i transmisją danych ponosi Użytkownik
  9. Aktualny cennik opłat z tytułu zamieszczenia Ogłoszeń w Serwisie znajduje się zakładce Cennik pod linkiem: https://bizfinder.pl/#cennik. Opłaty nie podlegają zwrotowi, zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
  10. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (wliczając w to układ graficzny, teksty, układ stron, znaki słowne i graficzne) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa dla praw autorskich i pokrewnych oraz są wyłączną własnością Administratora.
  11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg jakichkolwiek kontaktów między Użytkownikami Serwisu realizowanych za pośrednictwem Serwisu lub zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu.
  12. Użytkownicy zamieszczający Ogłoszenia w Serwisie wyrażają nieodwołalną zgodę na przekazywanie informacji o Ogłoszeniu wraz z jego kompletną treścią podmiotom współpracującym z Administratorem.
  13. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
  14. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie potwierdza, że przysługują mu wszelkie  majątkowe prawa autorski i pokrewne do treści zawartych w Ogłoszeniu.
  15. Użytkownik z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści udostępnianych w ramach Serwisu, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
  16. Licencja, o której mowa w pkt 15 udzielana jest przez Użytkownika,  bez ograniczenia czasowego, terytorialnego oraz nieodpłatnie. Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika lub Administratora treści z Serwisu.
  17. Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania treści nieaktualnych ofert w archiwum Serwisu.

III. Warunki zamieszczania i udostępniania ogłoszeń

   1. Zarejestrowani Użytkownicy po zalogowaniu się do Serwisu mogą zamieszczać Ogłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie.
   2. Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści Ogłoszenia – według kategorii wykazanych w pkt 1 ust. 7 Regulaminu.
   3. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie oznacza udostępnienie Ogłoszenia dla wszystkich Użytkowników Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
   4. Publikacja Ogłoszenia uzależniona jest od dokonania opłaty przez Użytkownika zgodnie z treścią pkt 2 ust. 9 Regulaminu.
   5. Dodania Ogłoszenia dokonuje Użytkownik Serwisu poprzez wybór jednego z pakietów udostępnionych na stronie Serwisu pod zakładką: Wybierz pakiet – według następujących kategorii:
    • Silver;
    • Gold;
    • Platinium;
    • Partner.
   6. Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń nie może być sprzeczna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami, nie może naruszać praw  Administratora oraz praw osób trzecich.
   7. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy Serwisu.
   8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych.
   9. Administrator zastrzega sobie prawo do kasowania Ogłoszeń, których treść według Jego uznania narusza dobre obyczaje lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także nie dotyczy zakresu tematycznego Serwisu.
   10. Działania Użytkowników Serwisu mające na celu wprowadzanie w błąd innych Użytkowników, treści obraźliwych oraz powodujących pogorszenie jakości usług oferowanych przez Administratora Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Administratora do odmowy publikacji Ogłoszeń naruszających Regulamin bez podania przyczyny, jak również do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
   11. Użytkownicy publikujący Ogłoszenia w Serwisie wyrażają zgodę na upublicznienie wszystkich wprowadzonych przez Użytkownika danych oraz na prowadzenie przez Administratora  wszelkich działań promocyjnych mających za przedmiot publikowanie Ogłoszeń przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów).
   12. Okres publikacji Ogłoszenia w Serwisie dokonywany jest na okres wskazany w pakietach udostępnionych na stronie https://bizfinder.pl.
   13. Po upływie okresu udostępnienia Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne dla innych Użytkowników Serwisu.
   14. Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane, tzn. jedno ogłoszenie publikowane w Serwisie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu oferty (jedna oferta inwestycji / oferta sprzedaży dotycząca jednego przedsiębiorstwa, itp.).
   15. Za zakazane uważa się całkowitą zmianę treści, tematu i charakteru Ogłoszenia podczas jego edycji. Administrator podczas weryfikacji edytowanego przez Użytkownika Ogłoszenia, usuwa Ogłoszenie w momencie, gdy stwierdzi, że został całkowicie zmieniony jej charakter – dla przykładu: jeżeli oferta dotyczyła sprzedaży firmy, a po edycji przez Użytkownika dotyczy kupna firmy.
   16. Użytkownik podczas wprowadzania danych w  Ogłoszeniu samodzielnie decyduje, które dane  Ogłoszenia uzupełnić, z zastrzeżeniem danych oznaczonych  jako obowiązkowe.
   17. Użytkownik dokonując publikacji Ogłoszenia akceptuje, że wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe w formularzu Ogłoszenia będą dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
   18. Za pośrednictwem komunikatora udostępnionego Użytkownikom na stronie Serwisu zakazane jest przekazywanie treści stanowiących informacje niejawne w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o ochronie nieuczciwej konkurencji.
   19. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia przez Użytkowników treści, o których mowa w ust. 18, ani względem Użytkowników, ani osób trzecich.

IV. Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i świadczenie usług drogą elektroniczną

   1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania w Serwisie. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator usuwa konto Użytkownika z Serwisu. Stosowne oświadczenie należy wysłać na adres: kontakt@bizfinder.pl.
   2. Usunięcie konta Użytkownika nie powoduje zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia konta Użytkownika za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień  Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje
   5. w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
   6. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn, o których mowa w ust. 3 nie powoduje zwrotu płatności za zamówioną usługę.

V. Postępowanie reklamacyjne

   1. W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik posiada prawo do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na wskazany adres kontakt@bizfinder.pl.
   2. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu publikacji Ogłoszenia lub z upływem terminu, w którym to Ogłoszenie miało się ukazać.
   3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
    • oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej/ dane podmiotu gospodarczego, adres poczty elektronicznej),
    • przedmiot reklamacji,
    • okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
   4. W przypadku podania niekompletnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
   5. Reklamację rozpatruje Administrator nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

  1. W oparciu o treść postanowień art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej.
  4. Odpowiedzialność Administratora wynikająca z winy umyślnej ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej.
  5. Administratorem danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest – BizFit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie (30-605 Kraków), przy ul. Fredry 2.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby realizacji usługi w ramach Serwisu.
  7. Szczegółowe regulacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych umieszczone są na stronie Serwisu pod zakładką: Dokumenty.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w celu jego aktualizacji. Nowy Regulamin zostanie upubliczniony w ten sam sposób na stronie Serwisu wraz z wskazaniem terminu jego wejścia w życie.
Top