3 metody wyceny firmy do sprzedania

3 metody wyceny firmy do sprzedania

Sprzedaż firmy łączy się z koniecznością odpowiedniej jej wyceny. Jest to kluczowa czynność do tego, by wiedzieć jakiej kwoty można żądać od potencjalnych kupujących. Ostateczna cena sprzedaży przedsiębiorstwa jest uzależniona od tej właśnie wyceny. Wycena przedsiębiorstwa to po prostu ustalenie jego faktycznej wartości. Ustala się ją różnymi metodami poprzez wykorzystanie informacji oraz danych finansowych. Można wyodrębnić trzy grupy metod: porównawcze, dochodowe i majątkowe.

Metoda porównawcza

Przede wszystkim cena sprzedaży firmy oceniana jest na podstawie porównywania jej z innymi podmiotami o podobnym profilu działalności. Podstawą do rozpoczęcia wyceny firmy tą metodą jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników porównawczych (ekonomiczno-finansowych). Wycena taka oparta jest na rzeczywistych danych rynkowych. Zastosowanie mierników pozwala na opisanie przedsiębiorstwa na tle pozostałych, podobnie działających firm, w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów oraz posiadanego majątku. Oczywiście do grupy porównawczej można włączyć wyłącznie te jednostki, których wartość jest znana. Najczęściej są to spółki giełdowe lub takie, które w niedawnym czasie zostały sprzedane, przejęte lub zostały objęte fuzją. Tę metodę stosuje się często do podania wstępnej wyceny firmy.

Metoda dochodowa

W tej metodzie ocenia się wartość firmy przy pomocy prognozy strumieni przyszłych dochodów z działalności, zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu. Oznacz to, że wartość przedsiębiorstwa to wartość jego przyszłych dochodów na dzień dokonania wyceny.
Wycena przedsiębiorstwa do sprzedaży metodą dochodową uważana jest za dającą wyniki najbardziej zbliżone do realnej wartości firmy.
Oszacowanie przyszłych dochodów jest jednak bardzo trudne. Nie mniej jednak, należy opierać się na danych z analiz, ale nigdy nie wiadomo, czy nie są one zbyt optymistyczne.

Metoda majątkowa

Wycenę firmy przeprowadza się na podstawie posiadanych przez nią zasobów majątkowych.Wartość firmy ustalana jest jako sumaryczna wartość posiadanych aktywów pomniejszona o kwotę wszystkich zobowiązań. Wycena przedsiębiorstwa tą metodą jest na tyle rzetelna, na ile rzetelnie przygotowywano sprawozdania finansowe. W metodzie tej nie uwzględnia się rzeczy niematerialnych – umiejętności specjalistów, kontrahentów, znaków towarowych, itd. Wszystkie te szczegóły mają jednak duże znaczenie na rzeczywistą cenę sprzedaży działalności. Metoda ta jest polecana dla firm, które mają znaczny udział aktywów trwałych, np. działające w branży produkcyjnej.

Jaka metoda wyceny jest najlepsza?

To pytanie nie pozostawia jednoznacznej odpowiedzi. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a złoty środek istnieje tylko w teorii. Najlepsze efekty daje wycena przedsiębiorstwa przy pomocy wszystkich trzech metod, a następnie wyciągnięcie z niej średniej. Wycenę można też zamówić u specjalistów. Przygotowują oni jej wyniki w formie raportu, który wykorzystuje wiele metod analitycznych. Proces wyceny odbywa się oczywiście z zastosowaniem procedur, które mają na celu jak największy obiektywizm.