I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego bizfinder.pl, który prowadzony jest przez BizFit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Serwis internetowy bizfinder.pl jest przede wszystkim nowoczesną platformą o charakterze ogłoszeniowym, umożliwiającą prezentację informacji o gotowości sprzedaży przedsiębiorstwa, dokonania inwestycji oraz innych o szeroko pojętej tematyce biznesowej.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: kontakt@bizfinder.pl; - telefonicznie: +48 12 307 23 01;
  • z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usług lub ich elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych, mogą określać również dodatkowe regulaminy.
 9. Dane oraz inne treści dostępne w ramach Serwisu mogą stanowić bazy danych w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) i podlegać ochronie przewidzianej w tej ustawie oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie bizfinder.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca;

Usługodawca - BizFit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Fredry 2, 30-605 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000499753, NIP: 6793098929 oraz REGON: 123058145, o kapitale zakładowym w wysokości 79 000,00 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, w ramach której może dokonywać określonych czynności w Serwisie, zgodnie z Regulaminem;

Ogłoszenie – umieszczana w Serwisie czasowa publikacja Użytkownika, w tym w szczególności dotycząca sprzedaży przedsiębiorstwa, inwestycji, lub inna zgodna z charakterem i specyfiką Serwisu;

Pakiet – odpłatna, czasowa Usługa, w ramach której Użytkownik zarejestrowany otrzymuje dostęp do dodatkowych Usług i funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności może dodawać i prezentować w Serwisie Ogłoszenie. Zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia odpłatnych Usług dostępnych w wybranym przez Użytkownika Pakiecie, poprzez zamówienie wybranego Pakietu;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług i funkcjonalności może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsług ąplików Cookies i JavaScript,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie w pełni z Usług Serwisu, w tym również uzyskanie możliwości Zamówienia Pakietów, jak również dodania Ogłoszenia może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta oraz zalogowania się do niego.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
  • założenie i prowadzenie Konta;
  • odpłatna możliwość zamówienia Pakietu;
  • dodanie i prezentowanie Ogłoszenia – wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywny Pakiet i w ramach tego Pakietu;
  • Newsletter;
  • możliwość przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności czy funkcjonalnościach Serwisu oraz inne zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu.
 4. Na stronach Serwisu Użytkownik może również znaleźć treści dodawane i prezentowane przez innych Użytkowników Serwisu, w tym w formie Ogłoszeń. Każdy Użytkownik może przeglądać tak prezentowane treści oraz wyszukiwać ich, w oparciu o wskazane parametry, korzystając w tym celu z funkcjonalności Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika tej strony internetowej.
 6. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikowi nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta w Serwisie. Szczegóły i zasady świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt V. Regulaminu
 7. Usługodawca umożliwia Użytkownikom złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie. Pakiety są odpłatne. Koszt i zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest każdorazowo w Serwisie. W szczególności w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu możliwe jest dodawanie i prezentowanie w Serwisie Ogłoszenia.
 8. Zasady świadczenia Usługi Zamówienia Pakietu jak również dodania i prezentacji Ogłoszenia wskazano w pkt. VI i VII Regulaminu.
 9. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 10. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Użytkownik może w szczególności zapytać za pomocą tego kanału Usługodawcy o świadczone przez niego Usługi czy szczegóły oferty. Użytkownik zalogowany do Konta ma również możliwość przesłania wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktu do Użytkownika prezentującego w Serwisie Ogłoszenie. W tym celu Użytkownik korzysta z formularza komunikatora dostępnego przy Ogłoszeniu, po zalogowaniu się do Konta. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

V. KONTO W SERWISIE

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom możliwość założenia i prowadzenia Konta w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Konto zawiera dane Użytkownika, podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego samodzielnego poprawienia danych z wykorzystaniem funkcjonalności Konta lub poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w pkt. I niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie, a w przypadku prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w szczególności aktualnych i poprawnych danych rejestrowych prowadzonej przez niego działalności, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przydzielone Użytkownikowi Konto może zawierać m.in. informacje o posiadanym Pakiecie oraz jego ważności, płatnościach czy aktywnych Ogłoszeniach.
 6. Użytkownik może być zostać poproszony w trakcie rejestracji Konta o jego dodatkową aktywację, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail podanej przez Użytkownika w trakcie rejestracji, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownik żądania usunięcia Konta, jego samodzielnego usunięcia z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w przypadku Użytkowników posiadających aktywny Pakiet przypisany do Konta, żądanie usunięcia Konta – zgodnie z ppkt. 7 powyżej, powoduje, że wraz z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta rozwiązaniu ulegają Pakiety oraz Usługi świadczone w ramach Pakietu przypisanego do takiego Konta. W takim przypadku żądanie usunięcia Konta stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie takich Usług ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego najdłużej ważnego Pakietu tego Użytkownika.

VI. PAKIETY

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie.
 2. Informacje prezentowane na ogólnodostępnych stronach Serwisu, w tym informacje o możliwości Zamówienia Pakietów, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia na Pakiet o którym mowa powyżej jest posiadanie aktywnego Konta. Zamówiony przez Użytkownika Pakiet jest przypisywany do posiadanego przez Użytkownika Konta w ten sposób, że Użytkownik może korzystać z Usług czy funkcjonalności dostępnych w ramach Pakietu po zalogowaniu się do swojego Konta.
 4. Użytkownik składając Zamówienie wybiera interesujący go Pakiet, spośród Pakietów prezentowanych na stronach Serwisu.
 5. Prezentowane w Serwisie ceny są cenami brutto. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca może posługiwać się cenami netto.
 6. Złożenie Zamówienia następuje poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie i polega na wybraniu interesującego Użytkownika Pakietu, uzupełnienia danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz dokonania opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usług w zakresie danego Pakietu będącego przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 8. Usługodawca w stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
 9. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy w imieniu Przedsiębiorcy, a w szczególności złożenie Zamówienia na Usługi – Pakiet, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu takiego Użytkownika.
 10. Płatność za Zamówione Pakiety odbywa się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Przez miesiąc rozumie się 30 dni.
 11. Użytkownik dokonuje płatności za każdy okres rozliczeniowy z góry. Dokonanie płatności jest warunkiem możliwości korzystania z Usług w Pakiecie, w tym w szczególności możliwości dodawania i prezentacji w Serwisie Ogłoszeń.
 12. Płatność za Pakiet realizowana jest w modelu subskrypcyjnym i polega na przedłużaniu okresu trwania Pakietu na kolejny okres rozliczeniowy (czas określony) w sposób zautomatyzowany poprzez możliwość pobierania płatności przez Usługodawcę bez aktywnego udziału Użytkownika (np. z obciążaniem karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika). W celu skorzystania z tej możliwości Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych karty kredytowej zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 13. Użytkownik w takim przypadku wyraża zgodę na cykliczne obciążanie rachunku wskazanego przez Użytkownika, zgodnie z kolejnym ppkt.
 14. Należność za Pakiet jest pobierana w każdym pierwszym dniu kolejnego okresu rozliczeniowego. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie płatności za Pakiet za pośrednictwem formy wybranej przez Użytkownika nie jest możliwe.
 15. W przypadku, gdy płatność za Pakiet w modelu płatności subskrypcyjnej za kolejny okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Użytkownika, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usługi do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy.
 16. Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dokumenty księgowe obejmujące dokonane w Serwisie płatności, w formie elektronicznej, poprzez umieszczenie ich w Koncie Użytkownika.
 17. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do Usług, zgodnie z Zamówionym Pakietem, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zapłaty.
 18. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w ramach Pakietu w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego. W celu wypowiedzenia umowy Użytkownik dokonuje anulacji subskrypcji z wykorzystaniem funkcjonalności Konta, przesyła wypowiedzenie tej Umowy Usługodawcy w formie wiadomości e-mail, bądź usuwa Konto.
 19. W ramach wybranego Pakietu Użytkownik otrzymuje w czasie jego ważności dostęp do wskazanych w jego opisie narzędzi, Usług i funkcjonalności, w szczególności może dodać i prezentować w Serwisie Ogłoszenie, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W ramach wybranych Pakietów, Usługodawca może też oferować Użytkownikom wyróżnienie graficzne ich Ogłoszenia, prezentacje Ogłoszenia w określonym miejscu listy Ogłoszeń, prezentacje Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu czy jego udostepnienie poza Serwisem, w tym przykładowo w social mediach będących w dyspozycji Usługodawcy. Takie Usługi każdorazowo określane są samodzielnie przez Usługodawcę i świadczone wyłącznie w wskazanym przez niego zakresie.
 20. Usługodawca może prezentować też w Serwisie informacje o świadczonych przez siebie lub podmioty trzecie innych usługach w tym możliwości opracowania dokumentacji sprzedażowej lub innych, w tym w szczególności w zakresie wsparcia procesu sprzedażowego. Treść taka nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku takich usług ich zamówienie, koszt, zakres oraz zasady realizacji są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z Usługodawcą. Użytkownik zainteresowany takimi usługami może skontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany w pkt. I.

VII. OGŁOSZENIA

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikom posiadającym aktywny Pakiet, Usługę polegającą na możliwości umieszczenia i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik może dodać i prezentować swoje Ogłoszenie w wybranej przez siebie kategorii.
 3. Ogłoszenia prezentowane w Serwisie są w szczególności informacjami Użytkownika o gotowości sprzedaży zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w tym w szczególności firmy stacjonarnej, start-up’u, serwisu czy innej strony internetowej, franczyzy, poszukiwaniu inwestora, poszukiwaniu inwestycji, lub innym, jednak zgodnym z charakterem i tematyką Serwisu.
 4. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Użytkownicy nie zawierają w Serwisie żadnych umów pomiędzy sobą.
 6. Użytkownik zainteresowany treścią Ogłoszenia może skontaktować się z prezentującym Ogłoszenie Użytkownikiem bezpośrednio i poza Serwisem – z wykorzystaniem danych prezentowanych przez takiego Użytkownika w ramach Serwisu lub skorzystać w tym celu z formularza kontaktu dostępnego przy każdym z Ogłoszeń.
 7. Dane kontaktowe oraz formularz kontaktu, o których mowa powyżej są dostępne wyłącznie dla zalogowanych do Konta Użytkowników.
 8. Użytkownik otrzymujący wiadomość od innego Użytkownika Serwisu z wykorzystaniem formularza kontaktu, o którym mowa powyżej, powinien przetwarzać dane osobowe adresata wiadomości zgodnie z prawem, z uwzględnieniem faktu bycia samodzielnym administratorem takich danych osobowych.
 9. O ile inaczej nie wskazano w Serwisie, w ramach 1 (jednego) Pakietu Użytkownik może dodać i prezentować w Serwisie wyłącznie 1 (jedno) Ogłoszenie.
 10. Ta sama treść lub informacja, w tym przykładowo informacja dotycząca sprzedaży danego przedsiębiorstwa może być przedmiotem wyłącznie jednego Ogłoszenia i nie powinna być powielana.
 11. Użytkownik w trakcie emisji Ogłoszenia może dokonywać jego edycji, o ile nie przewidziano inaczej w Serwisie.
 12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie:
  • usunięcia Ogłoszenia z Serwisu przez samego Użytkownika lub;
  • wygaśnięcia czy innego rozwiązania Pakietu w ramach którego Użytkownik publikował Ogłoszenie lub;
  • innego momentu rozwiązania z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usługi dodania i prezentowania Ogłoszenia, Umowy o świadczenie funkcjonalności i Usług przypisanych do Pakietu lub Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie – zgodnie z niniejszym Regulaminem
 13. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 14. Użytkownik może też prezentować w przeznaczonym do tego miejscu Ogłoszenia swoje dane kontaktowe. Użytkownik, jeśli dodał w Serwisie zdjęcie profilowe, może prezentować w Ogłoszeniu takiej zdjęcie. Użytkownik może też ustalić z Usługodawcą, że zamiast prezentowania w Serwisie jego danych kontaktowych i swojego zdjęcia profilowego w Ogłoszeniu będą prezentowane dale i/lub wizerunek reprezentanta Usługodawcy – jako opiekuna Ogłoszenia.
 15. Szczegółowe wymogi dotyczące Ogłoszenia, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia wskazane są na stronach internetowych Serwisu.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;
  • posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym szczególności w Koncie, Ogłoszeniu, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie;
  • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkowników Serwisów w ramach Konta, w treści Ogłoszeń, lub w innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierałaby treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające prawa osób trzecich, zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, a wykorzystanie tych informacji nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. Treści oraz informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub stanowić czynów nieuczciwej konkurencji.
 3. Użytkownik Serwisu nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników Serwisu czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 4. Informacje zawierające dane kontaktowe Użytkownika (w tym adresy czy numer telefonu) należy umieszczać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych w ramach Konta oraz Ogłoszenia.
 5. Wszelkie czynności w Serwisie realizowane w imieniu Przedsiębiorcy, a w szczególności czynności związane z założeniem i prowadzeniem Konta, zamawianiem Pakietów czy dodawaniem i prezentacją Ogłoszeń, mogą dokonywać jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Usługodawca może zobowiązać osobę działającą w imieniu Przedsiębiorcy do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez Usługodawcę dokumentów, w tym w szczególności dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Przedsiębiorcy oraz prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy realizacji Usługi lub rozwiązania Umowy. Ponadto w przypadku prowadzenia przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Usługodawca uprawniony jest do żądania odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Przedsiębiorcy o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym, powszechnie stosowanym formacie.
 6. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta, dodania i prezentowania Ogłoszenia, Pakietu oraz innych Usług oferowanych w Serwisie, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadku:
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik taki narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  • w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 7. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników nie będących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 6 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika droga elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Koncie, jak również za pomocą komunikatów w Serwisie, w tym w Koncie.
 8. Informacje prezentowane w Serwisie, w tym w szczególności przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy i teoretyczny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Treści te nie powinny być one traktowane jako doradztwo czy rekomendacje, w szczególności w zakresie prawa, księgowości czy innych dziedzin. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie mogą zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Nie zastępują też osobistej konsultacji ze specjalistą.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie, w tym w szczególności w Koncie, w Ogłoszeniu lub innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci zdjęć, filmów, grafik, tekstów, informacji, opisów oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na Polach Eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik Serwisu udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  • publiczne wyświetlenie, w tym publikowania tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy lub podmiotów trzecich;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
  • sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  • modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem - (zwanych łącznie „Polami Eksploatacji”).
 2. Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji, w tym w szczególności Koncie, Ogłoszeniu lub w innym miejscu, oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt poniżej.
 3. Użytkownik będący Przedsiębiorcą - samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia - udziela Usługodawcy na logotyp działalności gospodarczej Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy. Ponadto Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych oraz logotypu w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz jego reklamy i promocji. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie działalności Serwisu oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowych, stronie internetowej Serwisu i jej podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 6. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta, Ogłoszenia lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 7. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zapisy niniejszego punktu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników nie będących Konsumentami:

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się przez Przedsiębiorcę z obowiązków wynikających z korzystania z Usług Serwisu, umów lub innych zobowiązań, w tym w związku ze złożonymi oświadczeniami (w tym m.in. w ramach Ogłoszenia) oraz innymi podanymi przez Użytkownika w Serwisie informacjami, jak również za sposób wykonania, bądź też za niewykonanie przez Użytkownika obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Przedsiębiorca.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do realizowania wszelkich zobowiązań związanych z oświadczeniami złożonymi w Serwisie lub w związku z korzystaniem z Usług Serwisu.
 4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Przedsiębiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przedsiębiorcy.
 5. Przedsiębiorca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 6. Za treść dostępną w Koncie, Ogłoszeniu oraz inne treści umieszczone w Serwisie przez Przedsiębiorcę wyłączną odpowiedzialność ponosi ten Przedsiębiorca.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 100 złotych netto. Wyłączona jest w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  • przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji;
  • problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet;
  • niedostępność Serwisu lub Usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
  • szkody poniesione przez Przedsiębiorcę, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści;
  • skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Usług lub Serwisu przez osobę trzecią;
  • treść informacji oraz jakichkolwiek treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności treści ofert, informacji o produktach czy usługach, cenach, a także za aktualność oraz formę prezentacji tych danych.
 8. Usługodawca nie jest i nie będzie odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy z tytułu działania siły wyższej, przez którą Przedsiębiorca i Usługodawca rozumieją niezawinione przez Usługodawcę, nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne czyniące niemożliwym wykonanie zobowiązań Usługodawcy wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec środkami zwykłymi, nawet przy dołożeniu należytej staranności, w tym w szczególności takich jak wojna, klęski żywiołowej, atak hackerski, zamieszki, strajki generalne, ataki zbrojne, epidemie.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z oświadczeń i treści prezentowanych przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy oraz dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Przedsiębiorcę.

XI. REKLAMACJE ORAZ PRAWA KONSUMENTA

 1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz gdy Umowa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którym stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 5. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy wskazane w pkt I niniejszego Regulaminu.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji każdego Użytkownika w terminie do 30 dni. Gdy rozpatrzenie reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłoby niemożliwe, Usługodawca w tych terminach poinformuje Użytkownika o nowym terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od dania otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje w Serwisie zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 5. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.