Syndyk masy upadłości PPW IFOTAM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 3, KRS: 0000205034 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, objętego zaktualizowanym opisem i oszacowaniem sporządzonym dnia 28 m

2023-05-26
Dostępne dokumenty:
  • Raport z wyceny
Skontaktuj się z właścicielem ogłoszenia i poproś o udostępnienie ww. dokumentów.

Opis:

Syndyk masy upadłości PPW IFOTAM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 3, KRS: 0000205034 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, objętego zaktualizowanym opisem i oszacowaniem sporządzonym dnia 28 marca 2023 r. z wyłączeniem: środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w kasie upadłej, jak również wszelkich należności przysługujących upadłej spółce i ksiąg rachunkowych upadłego, za cenę wywoławczą nie niższą niż 34.960.000,00 zł. Oferty zgodne z regulaminem konkursu należy składać w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta zakupu przedsiębiorstwa - XIV GUp 243/22” w Kancelarii Notarialnej Wróblewska Mieczkowski Notariusze, ul. Piotrkowska 198 lok. 7, 90-369 Łódź, w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r., do godz. 16:00 (decyduje data doręczenia na podany adres). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium w kwocie 3.496.000,00 zł na rachunek bankowy upadłego nr: 77 1020 3378 0000 1902 0410 7991 przed upływem terminu do składania ofert.

Syndyk zatrzymuje wadium, które przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym jego przedmiotu i regulaminu, można otrzymać w siedzibie upadłej spółki w dni robocze od 10-14, po uprzednim kontakcie telefonicznym: +48 605652064 lub +48 791403215. Syndyk ma prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienia całego konkursu ofert bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.